Stylistická příručka

Z L10N.cz Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Stylistická příručka definuje pravidla pro překlady z pohledu používání jazyka, slohu, číselných formátů apod. Je to velmi užitečný dokument pro dodržení stylové a jazykové konzistence napříč produktem.

...tady bude stylistická příručka v češtině inspirovaná příručkou Mozilly (vypracuje Michal Stanke)

Stylistická příručka L10N.cz

Tato příručka poskytuje obecné informace k překladům softwaru do českého jazyka. Pokud má překládaný projekt vlastní příručku, řiďte se přednostně podle jejího obsahu a až poté podle pravidel zde. Cílem příručky je sjednotit styl přístup k překladům napříč překládanými projekty a vyhnout se častým chybám.

Společně s touto příručkou doporučujeme přečíst si náš Překladatelský slovník. I zde platí, že slovník konkrétního projektu by měl brán s vyšší prioritou, protože termíny v něm obsažené mohou mít v jeho kontextu jiný význam.

Čeština v kostce

Čeština je slovanský jazyk podobný polštině nebo lužické srbštině a velmi podobný slovenštině. Podobně jako o ostatních slovanských jazyků se podstatná a přídavná jména nebo slovesa skloňují a časují, tedy mění tvar podle osoby, počtu, času, osoby a dalších gramatických kategorií.

Formální úroveň jazyka

Čeština používaná v softwarových produktech by měla být přivětivá pro cílovou skupinu uživatelů, pro uživatele zkušené i začínající. Používejte češtinu spisovnou, ale výsledný překlad by neměl znít příliš naškrobeně ani strojově. Vyjma případů, které uvádíme níže, upřednostňujte činný rod před trpným. Vyhýbejte se dlouhým a složitým souvětím s velkým počtem vedlejších vět nebo složitými obraty. Jasný význam každé věty i popisku jsou pro uživatele za každé situace to nejdůležitější.

Pro oslovení uživatele používejte vykání ("zadejte", nikoliv "zadej"). Uživateli netykejte ani striktně nerozkazujte. Vykání nezní nijak přísně a zároveň se jím vyhnete rodům ("Pokud si nejste jistý/á, ..." -> "Pokud si nejste jisti, ...").

Vyhněte se použití první osoby ("já", "mé", "moje"), která může uživatele mást, o kom nebo čem je řeč. Také nepersonifikujte software, nejedná se o živou osobu. Např. místo překladu "Downloading..." jako "Stahuji..." můžete zvolit trpný rod "Stahuje se..." nebo "Stahování...".

Při překladu softwaru se také setkáte s velmi krátkými popisky, jako např. "Install" nebo "Select". Vždy dodržujte k uživateli respekt a vyhněte se rozkazovacímu způsobu! Pro krátké popisky a tlačítka akcí používejte infinitiv slovesa ("Zobrazit", "Použít", nikoliv "Zobraz", "Použij"). Pokud program potřebuje od uživatele potvrzení nebo nějaký výběr, měl by být překlad zdvořilý ("Vyberte (prosím)...").

Zatím pár pravidel pro překlady

  • Velké písmeno používejte pouze na počátku položky ("Global Settings" - "Globální nastavení", nikoliv "Globální Nastavení").
  • Slova jako "You", "Yours" překládejte jako "vy, váš" (s malým počátečním písmenem) - pokud se nejedná o situaci popsanou v předchozím bodě. Podrobnosti najdete na stránkách ÚJČ.
  • Když se přivlastňuje podmětu, nepoužívejte (na rozdíl od angličtiny s "your") přivlastňovací zájmeno "váš", ale místo toho zájmeno "svůj". Např. výrazy jako "přidejte program do vaší nabídky" patří k nejčastějším chybám - správnější je "přidejte program do své nabídky" nebo ještě lépe "přidejte si program do nabídky".
  • Používejte správně slovesný vid. Např. u tlačítka "Install" je nejdůležitější výsledek děje/akce/činnosti, tedy "Nainstalovat". Podobně u tlačítka "Reload" - "Obnovit". "Instalovat" a "Obnovovat" by v těchto případech působily zcela nesmyslně.
  • Nepoužívejte cizí výrazy. Snažte se minimalizovat použití cizích slov, pokud se nejedná o technologickou zkratku (např. RSS), převzatý výraz (např. intranet) či názvy (firem, aplikací atd.).
  • Dbejte na stavbu vět, nepřekládejte doslovně. Vámi přeložená věta by měla být přirozená a především musí dávat smysl. Obvyklý překlad "Are you sure...?" nemusíte překládat jako nepřirozené "Jste si jisti...?", stačí jednoduché "Opravdu...?". A tak podobně.

Externí odkazy

Stylistické příručky cizích projektů