Stylistická příručka: Porovnání verzí

Z L10N.cz Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
(→‎Stylistická příručka L10N.cz: Formální úroveň jazyka)
(→‎Stylistická příručka L10N.cz: Přirozenost vyjadřování)
Řádek 19: Řádek 19:
  
 
Při překladu softwaru se také setkáte s velmi krátkými popisky, jako např. "Install" nebo "Select". Vždy dodržujte k uživateli respekt a vyhněte se rozkazovacímu způsobu! Pro krátké popisky a tlačítka akcí používejte infinitiv slovesa ("Zobrazit", "Použít", nikoliv "Zobraz", "Použij"). Pokud program potřebuje od uživatele potvrzení nebo nějaký výběr, měl by být překlad zdvořilý ("Vyberte (prosím)...").
 
Při překladu softwaru se také setkáte s velmi krátkými popisky, jako např. "Install" nebo "Select". Vždy dodržujte k uživateli respekt a vyhněte se rozkazovacímu způsobu! Pro krátké popisky a tlačítka akcí používejte infinitiv slovesa ("Zobrazit", "Použít", nikoliv "Zobraz", "Použij"). Pokud program potřebuje od uživatele potvrzení nebo nějaký výběr, měl by být překlad zdvořilý ("Vyberte (prosím)...").
 +
 +
=== Přirozenost vyjadřování ===
 +
Každý překlad by měl dodržovat pravidla české gramatiky. Věty musí být správně jak gramaticky i obsahově a dobře srozumitelné. O jasný význam a snadné porozumění je při překladu potřeba velmi dbát. Nestyďte se po sobě texty číst nahlas nebo požádat někoho, aby si výsledek vaší práce přečetl, jestli zní přirozeně.
 +
 +
Vyhněte se zastaralým slovním obratům a složitým větám. Dávejte také pozor na příliš doslovný překlad z angličtiny, čeština má jinou stavbu vět a pořadí slov. Překlady ''slovo od slova'' nejsou přesné a zní jako stroj. Pro převedení zamýšleného významu do češtiny používejte vlastní slova z každodenního života. Typickým příkladem je překlad "Are you sure you want...?" jeko "Jste si jisti, že chcete...?". Mnohem přirozeněji a lépe zní věta "Opravdu chcete...?".
 +
 +
V případě, že narazíte na souvětí, před překladem si hon několikrát přečtěte. Aby zněl výsledek přirozeně, může být potřeba změnit pořadí nebo i počet vět, souvětí rozdělit nebo naopak několik vět spojit. Snažte se udržet český text co nejjednodušší a nejvíce srozumitelný. Dejte také pozor na čárky a středníky.
 +
 +
* [http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=150 Internetová jazyková příručka: Psaní čárky v souvětí]
 +
* [http://prirucka.ujc.cas.cz/ Internetová jazyková příručka v části "Pravopis – interpunkce"]
 +
* [https://www.jakpsatweb.cz/interpunkce.html Interpunkce na webu]
 +
 +
Při překladech přivlastňovacích zájmen platí ''dvakrát měř, jednou řež''. Hlavně u anglické "your" vás může svádět k překladu "Set Firefox as your default browser" jako "Nastavte si Firefox jako váš výchozí prohlížeč". Nicméně správný překlad by byl "Nastavte si Firefox jako svůj výchozí prohlížeč". Čeština má, na rozdíl od angličtiny, speciální zájmeno "svůj" pro přivlastňování podmětu. Nahlédněte do jazykové příručky níže a nebojte se ho použít. ;) Při překladu "you"/"your" jako "vy"/"váš" používejte malé počátační písmeno "v", samozřejmě s výjimkami, kdy si to žádá gramatika (začátek věty nebo popisku tlačítka). Angličtina také používá "you"/"your" častěji, než zní v češtině přirozeně. Někdy je tak lepší toto zájmeno úplně vypustit.
 +
 +
* [http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=630 Internetová jazyková příručka: Konkurence přivlastňovacích zájmen]
 +
 +
Častou chybou v překladu i mluveném jazyce bývá nadužívání zájmen a spojek jako "který", "pokud" a "ale". Pokud vás nenapadne dobrá formulace, kde se jim můžete vyhnout, zkuste je místy nahradit za "jenž", "avšak" nebo podmiňovací způsob slovesa ("-li").
 +
 +
* [https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_z%C3%A1jmena Česká zájmena – Wikipedie]
 +
 +
Ještě častějším problémem může být zbytečné používání cizích výrazů. I když se některé běžně používají, třeba i v dané oblasti a kontextu, vždy v překladu používejte české ekvivalenty, pokud existují. I když slova jako "menu" a "level" mohou mnoha uživatelům počítačů znít obyčejně, vaši rodiče nebo prarodiče mohou uvítat českou "nabídka" a "úroveň". Pro vyhledání správných termínů použijte náš [[Překladatelský slovník]] nebo některý [[Pomůcky_pro_překladatele#Srovnávací_slovníky|online srovnávací slovník]]. Jedinou výjimkou jsou názvy produktů nebo firem a ochranné známky.
 +
 +
Obvykle je také dobré se vyhnout zkratkám. Pokud je potřebujete použít, např. z důvodu nedostatku místa v nabídce, podívejte se nejdříve do stávajících překladů. Pokud je to poprvé, co takový problém potřebujete řešit, pokuste se najít nějakou ustálenou zkratku nebo se podívejte do jazykové příručky na pravidla pro jejich vytváření.
 +
 +
* [https://www.zkratky.cz/ Zkratky.cz - významy zkratek]
 +
* [http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=784 Internetová jazyková příručka: Zkratková slova]
  
 
=== Zatím pár pravidel pro překlady ===
 
=== Zatím pár pravidel pro překlady ===
 
* Velké písmeno používejte pouze na počátku položky (''"Global Settings"'' - ''"Globální nastavení"'', nikoliv ''"Globální Nastavení"'').
 
* Velké písmeno používejte pouze na počátku položky (''"Global Settings"'' - ''"Globální nastavení"'', nikoliv ''"Globální Nastavení"'').
* Slova jako ''"You"'', ''"Yours"'' překládejte jako ''"vy, váš"'' (s malým počátečním písmenem) - pokud se nejedná o situaci popsanou v předchozím bodě. Podrobnosti najdete na [http://www.ujc.cas.cz/poradna/odpo.html#vy stránkách ÚJČ].
 
* Když se přivlastňuje podmětu, nepoužívejte (na rozdíl od angličtiny s ''"your"'') přivlastňovací zájmeno ''"váš"'', ale místo toho zájmeno ''"svůj"''. Např. výrazy jako "přidejte program do vaší nabídky" patří k nejčastějším chybám - správnější je ''"přidejte program do své nabídky"'' nebo ještě lépe ''"přidejte si program do nabídky"''.
 
 
* Používejte správně slovesný vid. Např. u tlačítka ''"Install"'' je nejdůležitější výsledek děje/akce/činnosti, tedy ''"Nainstalovat"''. Podobně u tlačítka ''"Reload"'' - ''"Obnovit"''. ''"Instalovat"'' a ''"Obnovovat"'' by v těchto případech působily zcela nesmyslně.
 
* Používejte správně slovesný vid. Např. u tlačítka ''"Install"'' je nejdůležitější výsledek děje/akce/činnosti, tedy ''"Nainstalovat"''. Podobně u tlačítka ''"Reload"'' - ''"Obnovit"''. ''"Instalovat"'' a ''"Obnovovat"'' by v těchto případech působily zcela nesmyslně.
* Nepoužívejte cizí výrazy. Snažte se minimalizovat použití cizích slov, pokud se nejedná o technologickou zkratku (např. RSS), převzatý výraz (např. intranet) či názvy (firem, aplikací atd.).
 
* Dbejte na stavbu vět, nepřekládejte doslovně. Vámi přeložená věta by měla být přirozená a především musí dávat smysl. Obvyklý překlad ''"Are you sure...?"'' nemusíte překládat jako nepřirozené ''"Jste si jisti...?"'', stačí jednoduché ''"Opravdu...?"''. A tak podobně.
 
  
 
== Externí odkazy ==
 
== Externí odkazy ==

Verze z 9. 1. 2019, 18:06

Stylistická příručka definuje pravidla pro překlady z pohledu používání jazyka, slohu, číselných formátů apod. Je to velmi užitečný dokument pro dodržení stylové a jazykové konzistence napříč produktem.

...tady bude stylistická příručka v češtině inspirovaná příručkou Mozilly (vypracuje Michal Stanke)

Stylistická příručka L10N.cz

Tato příručka poskytuje obecné informace k překladům softwaru do českého jazyka. Pokud má překládaný projekt vlastní příručku, řiďte se přednostně podle jejího obsahu a až poté podle pravidel zde. Cílem příručky je sjednotit styl přístup k překladům napříč překládanými projekty a vyhnout se častým chybám.

Společně s touto příručkou doporučujeme přečíst si náš Překladatelský slovník. I zde platí, že slovník konkrétního projektu by měl brán s vyšší prioritou, protože termíny v něm obsažené mohou mít v jeho kontextu jiný význam.

Čeština v kostce

Čeština je slovanský jazyk podobný polštině nebo lužické srbštině a velmi podobný slovenštině. Podobně jako o ostatních slovanských jazyků se podstatná a přídavná jména nebo slovesa skloňují a časují, tedy mění tvar podle osoby, počtu, času, osoby a dalších gramatických kategorií.

Formální úroveň jazyka

Čeština používaná v softwarových produktech by měla být přivětivá pro cílovou skupinu uživatelů, pro uživatele zkušené i začínající. Používejte češtinu spisovnou, ale výsledný překlad by neměl znít příliš naškrobeně ani strojově. Vyjma případů, které uvádíme níže, upřednostňujte činný rod před trpným. Vyhýbejte se dlouhým a složitým souvětím s velkým počtem vedlejších vět nebo složitými obraty. Jasný význam každé věty i popisku jsou pro uživatele za každé situace to nejdůležitější.

Pro oslovení uživatele používejte vykání ("zadejte", nikoliv "zadej"). Uživateli netykejte ani striktně nerozkazujte. Vykání nezní nijak přísně a zároveň se jím vyhnete rodům ("Pokud si nejste jistý/á, ..." -> "Pokud si nejste jisti, ...").

Vyhněte se použití první osoby ("já", "mé", "moje"), která může uživatele mást, o kom nebo čem je řeč. Také nepersonifikujte software, nejedná se o živou osobu. Např. místo překladu "Downloading..." jako "Stahuji..." můžete zvolit trpný rod "Stahuje se..." nebo "Stahování...".

Při překladu softwaru se také setkáte s velmi krátkými popisky, jako např. "Install" nebo "Select". Vždy dodržujte k uživateli respekt a vyhněte se rozkazovacímu způsobu! Pro krátké popisky a tlačítka akcí používejte infinitiv slovesa ("Zobrazit", "Použít", nikoliv "Zobraz", "Použij"). Pokud program potřebuje od uživatele potvrzení nebo nějaký výběr, měl by být překlad zdvořilý ("Vyberte (prosím)...").

Přirozenost vyjadřování

Každý překlad by měl dodržovat pravidla české gramatiky. Věty musí být správně jak gramaticky i obsahově a dobře srozumitelné. O jasný význam a snadné porozumění je při překladu potřeba velmi dbát. Nestyďte se po sobě texty číst nahlas nebo požádat někoho, aby si výsledek vaší práce přečetl, jestli zní přirozeně.

Vyhněte se zastaralým slovním obratům a složitým větám. Dávejte také pozor na příliš doslovný překlad z angličtiny, čeština má jinou stavbu vět a pořadí slov. Překlady slovo od slova nejsou přesné a zní jako stroj. Pro převedení zamýšleného významu do češtiny používejte vlastní slova z každodenního života. Typickým příkladem je překlad "Are you sure you want...?" jeko "Jste si jisti, že chcete...?". Mnohem přirozeněji a lépe zní věta "Opravdu chcete...?".

V případě, že narazíte na souvětí, před překladem si hon několikrát přečtěte. Aby zněl výsledek přirozeně, může být potřeba změnit pořadí nebo i počet vět, souvětí rozdělit nebo naopak několik vět spojit. Snažte se udržet český text co nejjednodušší a nejvíce srozumitelný. Dejte také pozor na čárky a středníky.

Při překladech přivlastňovacích zájmen platí dvakrát měř, jednou řež. Hlavně u anglické "your" vás může svádět k překladu "Set Firefox as your default browser" jako "Nastavte si Firefox jako váš výchozí prohlížeč". Nicméně správný překlad by byl "Nastavte si Firefox jako svůj výchozí prohlížeč". Čeština má, na rozdíl od angličtiny, speciální zájmeno "svůj" pro přivlastňování podmětu. Nahlédněte do jazykové příručky níže a nebojte se ho použít. ;) Při překladu "you"/"your" jako "vy"/"váš" používejte malé počátační písmeno "v", samozřejmě s výjimkami, kdy si to žádá gramatika (začátek věty nebo popisku tlačítka). Angličtina také používá "you"/"your" častěji, než zní v češtině přirozeně. Někdy je tak lepší toto zájmeno úplně vypustit.

Častou chybou v překladu i mluveném jazyce bývá nadužívání zájmen a spojek jako "který", "pokud" a "ale". Pokud vás nenapadne dobrá formulace, kde se jim můžete vyhnout, zkuste je místy nahradit za "jenž", "avšak" nebo podmiňovací způsob slovesa ("-li").

Ještě častějším problémem může být zbytečné používání cizích výrazů. I když se některé běžně používají, třeba i v dané oblasti a kontextu, vždy v překladu používejte české ekvivalenty, pokud existují. I když slova jako "menu" a "level" mohou mnoha uživatelům počítačů znít obyčejně, vaši rodiče nebo prarodiče mohou uvítat českou "nabídka" a "úroveň". Pro vyhledání správných termínů použijte náš Překladatelský slovník nebo některý online srovnávací slovník. Jedinou výjimkou jsou názvy produktů nebo firem a ochranné známky.

Obvykle je také dobré se vyhnout zkratkám. Pokud je potřebujete použít, např. z důvodu nedostatku místa v nabídce, podívejte se nejdříve do stávajících překladů. Pokud je to poprvé, co takový problém potřebujete řešit, pokuste se najít nějakou ustálenou zkratku nebo se podívejte do jazykové příručky na pravidla pro jejich vytváření.

Zatím pár pravidel pro překlady

  • Velké písmeno používejte pouze na počátku položky ("Global Settings" - "Globální nastavení", nikoliv "Globální Nastavení").
  • Používejte správně slovesný vid. Např. u tlačítka "Install" je nejdůležitější výsledek děje/akce/činnosti, tedy "Nainstalovat". Podobně u tlačítka "Reload" - "Obnovit". "Instalovat" a "Obnovovat" by v těchto případech působily zcela nesmyslně.

Externí odkazy

Stylistické příručky cizích projektů