Drupal:Slovník

Z L10N.cz Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Problematická slova a doporučení, jak je překládat

Anglický výraz

Schválené doporučení

Návrhy (preferovaný nahoře)

Stav

!start-date to !end-date !start-date — !end-date schváleno
accept přijmout ... schváleno
account účet ... schváleno
adjustment(s) nastavení ... schváleno
already již ... schváleno
apply použít ... schváleno
approve,
approval
schválit,
schválení
... schváleno

Are you sure you want (...)

Opravdu chcete (...) ... schváleno
argument argument ... schváleno
at least alespoň ... schváleno
attribute atribut atribut
vlastnost
schváleno
authentication ověření ... schváleno
autocomplete matching porovnávání s automatickým dokončováním ... schváleno
autocomplete, autocomplete field automatické dokončování, pole s automatickým dokončováním ... schváleno
batch dávka ... schváleno
because protože protože
neboť
schváleno
box okno okno
pole
schváleno
breakpoint breakpoint ... schváleno
cache

cache
mezipaměť
vyrovnávací paměť

... schváleno
CAPTCHA CAPTCHA (neskloňovat) ... schváleno
capture zaznamenat ... schváleno
cart duration platnost košíku ... schváleno
challenge test (týká se modulu CAPTCHA) ... schváleno
clone klonovat klonovat
kopírovat
schváleno
company společnost ... schváleno
component komponenta ... schváleno
configure konfigurovat ... schváleno
confirmation message potvrzovací zpráva ... schváleno
credit card platební karta platební karta
kreditní karta
schváleno
cron cron (a normálně skloňovat) ... schváleno
custom vlastní ... schváleno
customization vlastní nastavení ... schváleno
dashboard ovládací panel ... schváleno
debugging information ladicí informace (pozor, je tu krátké "i") ... schváleno
default výchozí ... schváleno
deny zamítnout ... schváleno
directory adresář ... schváleno
disable, disabled vypnout, vypnuto vypnout, vypnuto
zakázat, zakázáno
schváleno
Display Options Možnosti zobrazení ... schváleno
distinct unikátní ... schváleno
drag-and-drop

drag-and-drop / v delších textech dávat s vysvětlením v závorce: drag-and-drop (táhni a pusť)

schváleno
Drupal user uživatel Drupalu ... schváleno
e-mail, email e-mail ... schváleno
emulate emulovat ... schváleno
enable, enabled zapnout, zapnuto zapnout, zapnuto
povolit, povoleno
schváleno
enter zadat ... schváleno
error message chybová zpráva ... schváleno
example content ukázkový obsah ukázkový obsah

pokusný obsah
příklad obsahu

schváleno
exclude from display nezobrazovat ... schváleno
exposed vystavený ... schváleno
express expresní ... schváleno
fatal error kritická chyba ... schváleno
feature vlastnost (! pouze ve větách) vlastnost

funkcionalita

funkce
schváleno
feed zdroj zdroj

kanál

feed
schváleno
fetcher načítač ... schváleno
field pole ... schváleno
fieldgroup skupina polí ... schváleno
format formát ... schváleno
formatted formátovaný ... schváleno
From date Od data ... schváleno
fulfillment splnění ... schváleno
generic files obecné soubory obecné soubory
generické soubory
schváleno
granularity rozlišení

rozlišení
dělení
granularita
přesnost
členění
rozlišovací schopnost

schváleno

HTTP Authorization header

HTTP autorizační hlavička ... schváleno
hyperlink odkaz odkaz
hypertextový odkaz
schváleno
information informace informace
údaj(e)
schváleno
instance instance ... schváleno
invalid neplatný ... schváleno
issuer vystavitel ... schváleno
is not possible nelze nelze
není možné
schváleno
label popisek
(případně: štítek, název - záleží na kontextu)
popisek
štítek
schváleno
layout rozložení ... schváleno
leave nechat, nechte ... schváleno
load načíst ... schváleno
log log log
protokol
schváleno
logging logování ... schváleno
merchant ID ID obchodníka ... schváleno
merchant key klíč obchodníka ... schváleno
migrate, migrating (data) přesun (dat) ... schváleno
mode (display mode) režim (režim zobrazení) ... schváleno
name jméno ... schváleno
next to vedle ... schváleno
node uzel uzel
příspěvek
schváleno
node form formulář uzlu formulář uzlu<br /

formulář příspěvku<br /

editační formulář
schváleno
node type typ obsahu ... schváleno
non-latin characters non-latin znaky ... schváleno
none available není k dispozici ... schváleno
offline offline ... schváleno
optional volitelná
nepovinný schváleno
options možnosti volby schváleno
override překrýt překrýt

přepsat
přetížit
změnit

override
schváleno
package balík balík


balíček
schváleno
packing slip dodací list ... schváleno
page stránka stránka
strana
schváleno
parse error chyba při zpracování ... schváleno
pattern vzorek ... schváleno
payment methods způsoby platby ... schváleno
people uživatelé ... schváleno
pickup address adresa pro vyzvednutí ... schváleno
pipe svislá čára svislá čára

svislice

roura
schváleno
plain text prostý text ... schváleno
plugin plugin

plugin
plug-in
zásuvný modul
zásuvný prvek

schváleno
popup vyskakovací / vyskakovací okno ... schváleno
postal code PSČ ... schváleno
predicate predikát ... schváleno
prefix předpona ... schváleno
previous předchozí ... schváleno
privacy policy ochrana osobních údajů ... schváleno
product title název produktu ... schváleno
progress bar indikátor průběhu ... schváleno
publish, published / unpublish, unpublished zveřejnit, veřejný / skrýt, skrytý ... schváleno
raw nezpracovaný

nezpracovaný
neupravený
neformátovaný

schváleno
refresh aktualizovat aktualizovat
obnovit
schváleno
refund refundace ... schváleno
region region region
oblast
schváleno
remove odebrat odebrat
odstranit
schváleno
replacement patterns nahrazovací vzorky ... schváleno
resizable nastavitelná velikost ... schváleno
revert obnovit

obnovit
vrátit se k uloženému
vrátit se k původnimu
vrátit se k výchozímu

schváleno
screen readers čtečky obrazovky

čtečky obrazovky
screen reader programy

schváleno
send an order email zaslat e-mail s objednávkou ... schváleno
session relace ... schváleno
site web ... schváleno
site-wide globální ... schváleno
size velikost ... schváleno
split summary oddělit upoutávku (pod kurzorem) ... schváleno
star hvězdička ... schváleno
status report hlášení stavu hlášení stavu
hlášení o stavu
schváleno
string řetězec ... schváleno
submission odeslaný formulář odeslaný formulář

výsldek

záznam
schváleno
submit odeslat ... schváleno
suffix přípona ... schváleno
syslog syslog syslog
systémové zprávy
schváleno
tab karta, záložka karta

záložka

tab
schváleno
table name název tabulky název tabulky
jméno tabulky
schváleno
tag štítek štítek
tag
schváleno
teaser upoutávka ... schváleno
template šablona ... schváleno
text area textová oblast ... schváleno
text formats formáty textu ... schváleno
theme téma vzhledu ... schváleno
themed stylovaný ... schváleno
threshold mezní hodnota
> limit
mezní hodnota
limit
schváleno
throbber pulzér ... schváleno
time zone časové pásmo ... schváleno
timestamp časové razítko

časové razítko
časová značka
timestamp

schváleno
to date do data ... schváleno
to renew prodloužit ... schváleno
token token

token
zástupný znak
zástupný řetězec
nahrazovací vzorek
zástupný symbol
symbol
symbol k nahrazení

schváleno
trailing slash koncové lomítko ... schváleno
transaction transakce ... schváleno
trigger spouštěč spouštěč
trigger
schváleno

unrecoverable error

neodstranitelná chyba ... schváleno
updated aktualizováno aktualizováno
upraveno
schváleno
upload

nahrát (případně: nahrát na server, nebo nechat upload) - záleží na kontextu!!!

... schváleno
user account uživatelský účet ... schváleno
user name uživatelské jméno ... schváleno
value is invalid hodnota je neplatná ... schváleno
watermark vodoznak ... schváleno
when když > jestliže > pokud ... schváleno
widget widget

nástroj

pomůcka
... schváleno
you must je třeba ... schváleno
your vaše (váš, vaši...) ... schváleno